منو
اندکس
 
 
تنظيمات
 
براي تنظيمات اصلي سامانه و همچنين اضافه کردن ردياب ابتدا آيکون  را انتخاب نماييد
منوي تنظيمات داراي گزينه اي مختلفي است: