منو
اندکس
 
 
خط کش
 
با استفاده از گزينه ي خط کش ميتوانيد بروي صفحه نقشه فاصله ي بين دو نقطه را اندازه گيري نماييد: