منو
اندکس
 
 
ترسيم محدوده تردد
 
در اين قسمت ميتوانيد محدوده هاي دلخواه خود را رسم کنيد که کاربردهاي فراواني دارد
 
ترسيم بروي نقشه
 
نقاط دلخواه