منو
اندکس
 
تغيير رمز عبور سامانه
 
 براي تغيير رمز عبور فعلي خود براي ورود به سامانه در قسمت اول رمز عبور فعلي و در دو جدول بعدي رمز عبور جديد دلخواه خود را وارد نماييد و سپس بروي دکمه  کليک نماييد.